09-06-2017

Voor een leefbaar Kreileroord

Dorpsraad Kreileroord Dorpskrant  statuten en links 

26-12-2017

Alv notullen 2017


Dorpsraad Kreileroord

1

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Kreileroord 12 04-2017

3

4 Aanwezig : dhr. Jaring Dam (voorzitter

5 (secretaris), Enny van der Kruit (penningmeester),

6 dhr. van der Kruit, dhr. H van Bodegom, dhr. C Cardol, mevr. I Dijkstra,

7 Mevr. Gijzen, Dhr. J Visser ,

8 Niet lid : Ada van der Vaart

9

10 Notulist·: Enny van der Kruit

11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 1. Opening en vaststelling van de agenda

13 De voorzitter J Dam opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom.

14 Hij bedankt de dorpsbewoners voor hun rotsvaste vertrouwen in het bestuur.

15 Agenda wordt aangepast : Verkiezingen.

16 2. Mededelingen

17 12-04-2017:

Fietspad wordt mogelijk aangepast met gras stenen om de modder te weren van het fietspad. dat zeer gevaarlijk is voor fietsers.

18 De Dorpsraad gaat fietsen met de sponsor tocht van de Rabobank om de kas te spekken.

19 Inge Gijzen stelt zich als vrijwilliger op als adviseur van de Dorpsraad voor vergaderingen die niet in Kreileroord plaats vinden.

20 de bloembakken aan de lantaarnpalen te hangen aan Korenstraat, worden weer gevuld.

21 Bloeiers gaat ze vullen met mooie zomer bloemen met toestemming van de stichting kreiler20oord .

22 Avond onderwijs voor moerlanders is een succes.

23 Zo als eerder besloten blijven de betalingen van contributie via de bank of contant bij de penningmeester. Er mogen zich altijd vrijwilligers aanmelden bij de penningmeester  om contributie op te gaan halen.

24

25 3. Notulen vorige ALV

26 De notulen van 2016 zijn met wijziging vastgesteld.

27

28 4. Jaarverslag

29 Het jaarverslag is vastgesteld.

30

31 5. Financieel Jaarverslag

32 Er is dit jaar contributie is er gelijk bedrag  opgehaald

33 Er is een fout in de afhandeling van de Kermis geconstateerd. en zal  met de volgende jaarrekening  worden herstelt.

34 De advertenties zijn gelijk gebleven

35 er is een kleine winst geboekt.

41 6. Bestuursverkiezing

42 De secretaris heeft een aftreed schema gemaakt. Een termijn is drie jaar. Daarna zijn

43 ze weer herkiesbaar. Het huidige schema is als volgt:

44 2015 Enny van der Kruit herkozen met algemene stem als secretaris tot 2019

45 2017 J Dam

46 2017 J Kroegman is niet herkiesbaar

47 2018 Enny van der kruit als Penningmeester

48.

Dorpsraad Kreileroord

2

1

2 7. Dorpskrant

3

10

11 8. het veranderen vernieuwen van de statuten en huishoudelijk reglement

12 afronden in 2017

13 De vergadering is er voor om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen

14.Dit wordt in 2017 gedaan bij de notaris de veranderingen zullen worden

15 definitief goedgekeurd tijdens de ALV 2017.

16 De inhoudt is niet meer van deze tijd. het aantal bestuursleden is ook niet meer van

17 toepassen gezien de Dorpsraad Kreileroord zich richt op het leefbaar houden van het

18 dorp.

19 .

20 9. Rondvraag

21 Voortgang van het MFC te vormen stichting.

22 1. actie punten zijn

23 2. achterstallig onderhoud.

24 3. Het legionella plan (voetbal en school) is erg duur iets voor de gemeente?

25 4. Alles is ingeleverd bij de gemeente.

26 5. Maar helaas is het nu erg stil bij de gemeente Hollands Kroon.

27 Voorzitter van S.V.K stelt voor om als Dorpsraad en S. V. K samen te gaan.

34 Buurtzorg: hoever is de gemeente met dit onderwerp: zelfstandig wonen,

35 schoonmaken door maatjes?

36 Mevr. Dijkstra stel voor Actief zoeken naar bestuursleden, verjonging bestuur.

37 38 maar van de windmolens voor het vervoeren van nieuw te bouwen Windmolens,

39 Het te hard rijden van vrachtwagens (bieten) aan de politie melden

40

41 10: Sluiting

42 Jaring sluit om 21:30 uur de algemene ledenvergadering.

43

44

45 Met/zonder wijzigingen goedgekeurd

46 d.d. in 2017

47

48

49

50 De voorzitter De notulistJaarverslag 2017   


Het bestuur heeft het afgelopen jaar nog geen nieuwe bestuursleden gekregen.

Wij zoeken nog steeds bestuursleden die ons komen versterken.

We hebben afscheid genomen van Mevrouw. M van der Velde.

De adviseur de voorzitter van advies te voorzien is de heer R van der Kruit.
 

Het bestuur is afgelopen bestuurlijk jaar 6 maal bij elkaar gekomen voor een vergadering. Daarnaast hebben de verschillende bestuursleden elkaar regelmatig gesproken over lopende zaken.

En het bestuur heeft diversen keren een netwerk vergadering georganiseerd met: Kernbeheer, ·zorg team, woningbouw, JeeCee, V.V.k, Jeugdzorg, dorpsraad Kreileroord, diversen gasten.

De voorzitter Jaring Dam en secretaris Enny van der Kruit ook regelmatig contact gehad met Kernbeheer. Er zij heel veranderingen in ons dorp.

Dorpsraad Kreileroord staat voor:

1 Benadruk de sterke punten

2 Rust

3 Ruimte

4 Gemeenschapszin

5 Bereikbaarheid voor gemeentelijke zaken

6 Goed bereikbaar vanaf A7

7 Goed openbaar vervoer


 De seizoenarbeiders op een goede manier ontvangen

1 Inventariseer de migratiestroom

2 Zorg op tijd voor een sociaal werker in het MFC

3 Bied taalcursussen aan

4 Maak de mensen wegwijs in Kreileroord.


 Om het imago van Kreileroord te verbeteren heeft de Dorpsraad een schoonmaak actie die in het voorjaar van 2016 heeft plaats gevonden, in samen werking met de het Creilerwoud en de Dorpsraad Kreileroord.
    


De actie heeft een viertal doelen:

1 Het uiterlijk van het dorp verbeteren dat de kinderen er van leren.

2De goede sfeer in Kreileroord benadrukken in de regio.

3 Het inwoners van Kreileroord laten merken dat de gemeente Hollands Kroon zich voor hen inzet.

4 Nieuwe inwoners aantrekken die zich in Kreileroord willen vestigen.


Georganiseerde evenementen:

Kermis: Dorpsraad, VVK, JeeCee

Zonnebloem wedstrijd. met 3 winnaars  de dames van der Draai Klaverstraat., fam. Bork landbouwstraat .Familie Miedema Korenstraat.

Buren dag met thema heel kreileroord bakt, er werden heerlijke taarten gebakken.
Geproefd met een lekker kopje koffie. Ook daar werden voor de lekkerste Citroen cake een prijs gegeven.
de opkomst was niet zo groot. ook de prijsuitreiking van de zonnebloemen was op buren dag.
December was het weer het plaatsen van de Kerstboom bij De Doorbraak.

De Dorpsraad hoopt het komende jaar een positieve koers te kunnen varen waarin er veel verbeteringen plaats zullen vinden aan de leefbaarheid van Kreileroord. We hopen daarom ook dat er zich veel vrijwilligers en eventuele bestuursleden zullen aanmelden, die samen met ons van 2018 een topjaar zullen maken!

De Avondschool in kreileroord is nu een echte leerschool geworden, we hebben de pilot mogen zijn voor Hollands Kroon. Om moerlanders en laag geletterde in ons eigen dorp les te krijgen om Nederlands te leren .


Enny van der Kruit