Huishoudelijk reglement - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Huishoudelijk reglement

Dorpsraad Kreileroord
Begripsbepalingen
Artikel 1a
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: Dorpsraad Kreileroord gevestigd te Hollands Kroon
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 28-03-1979 door notaris Onno Jilt Reijntjes te Wieringerwaard.
het bestuur: het bestuur van de vereniging.
Artikel 1b
Het huishoudelijk reglement:
1. mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement;
2. kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering. Het is gebruikelijk dat het eerste huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen.
3. is openbaar en door leden en belangstellenden (zoals donateurs) op te vragen.

Contributiebetaling
Artikel 2
De hoogte van de contributie wordt in de jaarvergadering vastgesteld en wordt alleen op de agenda van de vergadering geplaatst indien deze aanpassing behoeft.

Contributiebetaling
Artikel 3
1. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
in contanten op het secretariaat van de vereniging op door het bestuur vastgestelde dagen en uren;
door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende (jeugd)lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan kan op 1 januari van dat jaar verhoogd worden met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.
2. Bij de aanvang van het (jeugd)lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende (jeugd)lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.

Overtredingen
Artikel 4
De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:
Hier volgt een opsomming van overtredingen die voor uw vereniging van toepassing zijn, bijvoorbeeld:
Onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad of geschaad kunnen worden.

Commissie ter behandeling van overtredingen
Artikel 4
1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te weten 3 leden en 2 plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. Hierin zit minimaal 1 bestuurslid. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat hij vervangt.
2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
3. Telkens wanneer door het bestuur een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd geeft het bestuur hiervan kennis aan de leden van de vereniging door publicatie in het verenigingsblad, een ander blad, via e-mail en/of via een website of op enige andere geschikte wijze. Binnen 2 weken na deze kennisgeving(en) kan door 10 leden gezamenlijk een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit voorstel gemotiveerd terzijde schuiven.
4. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door (jeugd)leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
5. De commissie kan zelf de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak en schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:
het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
een schorsing van meer dan één maand met een maximum van 3 maanden;
opzegging van het lidmaatschap;
ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
6. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid – en bij een jeugdlid, diens wettelijk vertegenwoordiger – heeft gehoord, althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
7. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding van de vermeende overtreding een besluit dan wel advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens plaatsvervanger.
8. De voorzitter of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
9. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de (vermeende) overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
10. De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
11. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het betrokken (jeugd)lid voor maximaal één maand, dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene lid of aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het betrokken jeugdlid.

Commissie van beroep
Artikel 5
1. De commissie van beroep bestaat uit 3 leden, waarvan minimaal 1 bestuurslid en 2 plaatsvervangend leden.  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
2. Het bestuur stuurt een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 5, lid 4 of artikel 7, lid 8 van de statuten direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit 3 personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangende van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur.

Eigendommen van de vereniging
Artikel 7
1. Eigendommen van de vereniging kunnen via de beheerder van deze eigendommen uitgeleend worden aan verenigingen in Kreileroord en mogen alleen in het MFC de Doorbaak gebruikt, worden. Buiten gebruik, in Kreileroord, alleen onder begeleiding van de beheerder.
2. Deze uitleen goederen moeten gereserveerd worden.
3. Moedwillige beschadigingen aan eigendommen van de vereniging of door haar in huur genomen, ter leen ontvangen of anderszins in gebruik verkregen goederen, komen voor rekening van de dader.
4. Kosten welke gemaakt moeten worden door de vereniging door defect raken en/of niet op tijd inleveren van de uitgeleende goederen komen voor rekening van de lener van deze goederen.
5. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.
6. Uitleen is geen recht en het bestuur kan een verzoek tot uitleen weigeren indien zij dit nodig achten.


Samenstelling van het bestuur
Artikel 8.
Cf de staten zal het bestuur bestaan uit:
1. een voorzitter;
2. een secretaris;
3. een penningmeester;
4. een algemeen bestuurslid (twee algemeen bestuursleden indien de functie van secretaris en penningmeester (tijdelijk) zijn samengevoegd.


De voorzitter
Artikel 9.
De voorzitter leidt de vergaderingen oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige bestuursleden. Hij/zij is de woordvoerder van het bestuur, hij mag alle uitgaande stukken van de vereniging ondertekenen.

De secretaris
Artikel 10.
De secretaris houdt in daarvoor bestemde boeken of programma's de notulen van alle vergaderingen bij. Hij/zij worden na goedkeuring door de vergadering, door hem/haar en door de voorzitter ondertekend. Hij/zij voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij/zij ondertekent alle van hem uitgaande stukken en is verplicht hiervan een kopie te houden. Hij/zij is belast met het bijhouden van de ledenlijst. In de Algemene Ledenvergadering brengt Hij/zij verslag uit over het afgelopen vereniging s jaar. Hij/zij heeft het beheer over het archief
Bij ontstentenis van de voorzitter neemt hij/zij diens functie waar. Hij/zij treedt, zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

De penningmeester
Artikel 11.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hi/zij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan aantonen. Hij/zij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van toepassing van de reglementen, de besluiten van de algemene vergadering en de bestuursbesluiten. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.
(1) In de Algemene Ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit van zijn beheer over het voorgaande vereniging's jaar. Gelden welke niet nodig zijn voor het dekken van de lopende uitgaven, worden door hem eventueel belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelingen.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
Artikel 12.
na 3 jaar na het moment van aantreden.
Door overlijden van een bestuurslid.
Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).
Bij ontslag van een bestuurslid in een vergadering waarin het voltallig bestuur aanwezig zijn (een ontslagen bestuurslid is niet hernoembaar).

Het bestuur is belast met:
Artikel 13.
Het bestuur is belast met de uitvoering van de statuten, het huishoudelijk reglement, benevens alle andere regels, bepalingen en besluiten van de vereniging.
Het heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van de statuten en die artikelen waarvan de beslissing aan de algemene vergadering is overgegeven.
Het is verplicht van alle dispensaties mededeling te doen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur beslist verder in alle gevallen waarin niet in de bovengenoemde is voorzien

Kascontrole
Artikel 14.
Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een financiële commissie of een erkend accountant. De commissie bestaat uit leden die worden benoemd door het bestuur, zijnde niet  bestuursleden, op de Algemene Ledenvergadering De controle vindt minstens eenmaal per jaar plaats en de commissie brengt van haar bevindingen verslag uit bij het bestuur en de algemene ledenvergadering. Indien een erkend accountant de controlle heeft uitgevoerd dan is het schriftelijke verslag ter inzage op de algemene vergadering.

Ondersteuning van bestuursleden
Artikel 15.
De algemene bestuursleden moeten desverlangd iedere van eerder genoemde bestuursleden behulp-zaam zijn of zo nodig vervangen en zijn belast met de taak die hen in onderling overleg der bestuursleden zijn toebedeeld.
Aftreden van een bestuurslid/leden
Artikel 16
Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is hij verplicht van zijn voornemen, zes weken van te voren, schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.
Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt diens functie door een van de overige bestuursleden waargenomen.
Wenst het bestuur in zijn geheel tussentijds af te treden, dan is de secretaris verplicht om binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en blijven de bestuursleden demissionair in functie tot het nieuwe bestuur is gekozen.

Dagelijks bestuur
Artikel 17.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de regeling van dagelijkse zaken en neemt besluiten in spoedeisende zaken. Van de gedane handelingen is men verplicht om, desgevraagd, op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering verantwoording af te leggen.

Besluiten van het bestuur
Artikel 18.
Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering; welke het besluit kan bekrachtigen, wijzigen of vernietigen.
Bekrachtiging kan ook stilzwijgend geschieden door het niet memoreren op de Algemene Leden-vergadering.

Schorsen van een bestuurslid door het bestuur
Artikel 19.
Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur geschorst worden tot aan een, binnen een maand , te beleggen Algemene Ledenvergadering. Deze kan de schorsing opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. Bij verzuim tot het houden van de bedoelde vergadering vervalt de schorsing automatisch.

Verantwoording van het bestuur
Artikel 20.
Het bestuur is in al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Bestuursvergaderingen
Artikel 21.
De bestuursvergaderingen hebben plaats:
minstens 2x per kalenderjaar;
op verlangen van de voorzitter;
op verzoek van minstens drie bestuursleden;

Algemene Ledenvergadering
Artikel 22
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit:
jaarlijks ingevolge het bepaalde bij de statuten; uiterlijk voor 1 juli.
op schriftelijk verzoek van minstens drie bestuursleden;
in de gevallen waarin dit reglement zulks voorschrijft;
De oproep tot het houden van een Algemene Ledenvergadering geschiedt minstens twee weken van tevoren, door middel van publicatie in het vereniging's orgaan.

Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties
Artikel 23.
Kandidaatstellingen moeten minsten vijf werkdagen voor de te houden vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Geldmiddelen
Artikel 24.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributie van reguliere leden
a. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door het bestuur en bekrachtigd door stemming in de Algemene Ledenvergadering.
b. De wijze van inning wordt vastgesteld door het bestuur.
c. De minimum bijdrage voor donateurs en leden wordt vastgesteld door het bestuur.
2. bijdrage van donateurs
3. andere inkomsten

Beeindiging lidmaatschap door het bestuur
Artikel 25.
Het bestuur heeft het recht om leden, die na 2 (zegge twee) maningen, hun financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen, te ontzetten uit het lidmaatschap van vereniging. De betalingsverplichtingen jegens de vereniging vervallen hier overigens niet mee.

Verenigingsblad
Artikel 28.
1. Indien mogelijk brengt het bestuur max12x per jaar een verenigingsblad uit.
2. De frequentie van verschijnen wordt door het bestuur bepaald.
3. Per huishouden/gezin krijgt men 1 exemplaar van dit blad
4. Het bestuur bepaalt in welke vorm het verenigingsblad verschijnt.
5. Indien het meerdere verenigingen in het blad samen worden gevoegd dan kan in overleg met deze verenigingen de frequentie van verschijnen van het verenigingsblad worden aangepast.
6. Leden die vallen onder de statuten van de vereniging artikel 5 lid 1en lid 3 hebben recht op één exemplaar van het verenigingsblad
Leden van verdienste en ereleden
Artikel 29
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver¬diensten jegens de vereni¬ging door het bestuur als zodanig zijn be¬noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien¬stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga¬dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin¬gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere¬voorzitter" is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor¬zit¬ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten¬minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Donateurs
Artikel 30
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela¬ten en die zich jegens de vereni¬ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastge¬stelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglemen¬ten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behou¬dens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


Algemeen
Artikel 31.
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin door de statuten en de reglementen niet is voorzien.

Artikel 32.
Veranderingen in dit huishoudelijke reglement, welke niet in strijd zijn met de statuten kunnen alleen door de algemene ledenvergadering worden aangebracht met ten minste twee/derde van de aanwezige stemmen.

Artikel 33.
Ieder lid wordt geacht om de statuten en de huishoudelijke reglementen te kennen, alsmede de wettig gestelde regels en bepalingen.
Artikel 34.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement en stemmen in de diverse vergaderingen in het algemeen behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin¬ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe¬pen en gehou¬den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerder¬heid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van  28-06-2018.

Voorzitter J.Dam
Secretaris E.van der Kruit
Terug naar de inhoud