Redactie Statuut - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Redactie Statuut

Dorpsraad Kreileroord
 
Redactiestatuut Dorpskrant en website Dorpsraad Kreileroord

 
Dorpskrant en website,
 1. de vereniging geeft een Dorpskrant uit, Dorpskrant Kreileroord genaamd, en beheert een website, internetdomein www.dorpsraadkreileroord.nl.
 2. Frequentie en doelstelling Dorpskrant. De Dorpskrant verschijnt elke 2de dinsdag van de maand met uitzondering van de zomer vakantie periode en heeft ten doel
  1. dorpsbewoners en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en initiatieven in de dorps, en de discussie te bevorderen;
  2. de deelname te bevorderen van dorpsbewoners aan activiteiten waarbij het bestuur is betrokken;
  3. dorpsbewoners te informeren over activiteiten in en rondom het dorp van andere verenigingen
  4. dorpsbewoners te informeren over de gemeent m.b.t. punten die over het dorp Kreileroord gaan of hier invloed op hebben.
Doelstelling en inhoud website
 1. De website heeft ten doel:
  1. dorpsbewoners en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en initiatieven in de dorps, en de discussie te bevorderen;
  2. de deelname te bevorderen van dorpsbewoners aan activiteiten waarbij het bestuur is betrokken;
  3. dorpsbewoners te informeren over activiteiten in en rondom het dorp van andere verenigingen
  4. dorpsbewoners te informeren over de gemeent m.b.t. punten die over het dorp Kreileroord gaan of hier invloed op hebben.
  5. Verenigingen in het dorp instaat te stellen spullen welke uitgeleend worden door de dorpsraad te lenen door het uitleen formulier in te vullen
Redactie Dorpskrant en website en verhouding met bestuur
 1. De redactie bestaat uit max drie redacteuren, die rechtstreeks vallen onder de secretaris van de Dorpsraad Kreileroord.
 2. De redactie kan als het de integriteit van de vereniging niet aantast redelijk autonoom werken, maar blijft verantwoording verschuldigd aan het gehele bestuur van de Dorpsraad Kreileroord
 3. De secretaris wijst redactie leden aan., maar het bestuur kan ook redactie leden aanwijzen.
 4. Het bestuur kan bij meerderheid van stemmen een redactielid van zijn taak ontheffen en vervangen. Dit besluit kan op de website of in de Dorpskrant gepubliceerd worden.
 5. Ingrijpende wijzigingen van de formule van de Dorpskrant of de website behoeven de goedkeuring van het bestuur.
 6. Het bestuur stelt de redactie tijdig op de hoogte van alle besluiten die gevolgen hebben voor de Dorpskrant of de website.
 7. Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de redactie het budget voor de Dorpskrant en voor de website. De redactie legt over de besteding verantwoording af aan het bestuur.
 8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en technische voorzieningen van de website, en voor de financiële voorzieningen ten behoeve van uitgave en bezorging van de Dorpskrant.
Taak van de redactie
 1. De redactie legt aan het bestuur verantwoording af over de besteding van de financiële middelen.
 2. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Dorpskrant en van de website.
 3. De redactie werkt volgens beginselen van betrouwbaarheid en kundigheid bij de bepaling van de inhoud van de krant en de website en bij de ontwikkeling en het beheer van de website, en gaat de betrouwbaarheid van informatie na.
 4. Besluiten neemt de redactie als eenheid. Is overeenstemming onmogelijk dan wordt de kwestie aan het bestuur ter beslissing voorgelegd.
 5. De website kan gedelegeerd worden naar derden maar alleen na toestemming van het bestuur van de Dorpsraad Kreileroord.
Beheer Dorpskrant
 1. De redactie wijst een van haar leden als eindredacteur van de Dorpskrant aan.
 2. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de eindredactie, de gehele redactie tezamen voor de inhoud van de krant.
 3. De eindredacteur roept zo nodig de redactie bijeen en fungeert als gesprekspartner voor het bestuur.
 4. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de opmaak van en het drukken van de krant.
Beheer website
 1. De redactie wijst een van haar leden als webbeheerder aan.
 2. De webbeheerder is verantwoordelijk voor de technische zaken, de gehele redactie voor de content (inhoud) van de site.
 3. De webbeheerder roept zo nodig de redactie bijeen en fungeert als gesprekspartner voor het bestuur als het om technische zaken of de formule gaat.
 4. De administrator kent in opdracht van de redactie aan nieuwe redactieleden een wachtwoord toe.
 5. De webbeheerder heeft het dagelijkse toezicht op de website en verwijdert in overleg met de redactie ongewenste uitingen.
 6. De webbeheerder zorgt ervoor dat de techniek en inhoud van de site te allen tijde overdraagbaar is, en inzichtelijk voor het bestuur en de redactie.
Inhoud Dorpskrant en website
 1. In de Dorpskrant en op de website worden in elk geval artikelen opgenomen over
  1. i. Bestuursaangelegenheden, aangeleverd door het redactielid dat tevens bestuurslid is; en
  2. ii. nieuws en ontwikkelingen, aangeleverd door de redactie.
 2. In de Dorpskrant kunnen daarnaast artikelen van de redactie of van lezers of ingezonden stukken worden opgenomen.
Regels voor artikelen en berichten
 1. Discussies worden uitsluitend gevoerd
  1. voor zover het de krant betreft: onder vermelding van naam en achtergrond van de opsteller en indien van toepassing onder vermelding van het standpunt van het bestuur;
 2. ii. voor zover het de website betreft: op een daarvoor bestemd gedeelte.
 3. Bestuursleden en vaste contactpersonen houden in principe het standpunt van het bestuur aan. In geval van twijfel legt de redactie het bericht aan het bestuur voor.
 4. Anonieme berichten of stukken worden niet geplaatst.
 5. De redactie kan ingezonden berichten of stukken redigeren en inkorten ten behoeve van de leesbaarheid of weigeren.
Privacy
 1. De Dorpskrant gaat zorgvuldig om met persoons gegevens. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoons gegevens stelt. Gegevens van welke aard dan ook worden niet verstrekt aan derden, zonder toestemming van betrokkene(n).
 2. Indien wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstrekken wordt de persoon in kwestie hiervan op de hoogte gesteld met de reden waarom.

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28-07-2018

 
Terug naar de inhoud