Statuten - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Statuten

Dorpsraad Kreileroord
eerste blad
Heden de achtentwintigste maart negentienhonderdnegenenzeventig,
verschenen voor mij, Onno Jilt Reijntjes, notaris te Wieringerwaard:---------------------------
1. de heer Gjalt Douma, ondernemer, geboren negentien januari
negentienhonderdvierendertig, wonende Korenstraat 61 te Kreileroord
gemeente Wieringermeer;------------------------------------------------------------------------------
2. de heer Jean Joseph Sanders, metselaar, geboren één juni negentienhonderdtweeëntwintig,
wonende te Kreileroord gemeente Wieringermeer,
Landbouwstraat 13.--------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten verklaarden bij deze akte te willen vaststellen de
statuten van de op één maart negentienhonderdzesenzeventig opgerichte
na te noemen vereniging, waartoe zij door de algemene vergadering der
vereniging zijn aangewezen gehouden op vijf november negentienhonderdachtenzeventig,----
op welke vergadering deze statuten door de vergadering zijn goedgekeurd,
blijkende hiervan uit een uittreksel notulen der vergadering.--------------------------
De comparanten verklaarden te hebben opgericht de na te melden vereniging
waartoe zij bij deze akte willen vaststellen de navolgende:----------------------------------------
------------------------------------------------------STATUTEN----------------------------------------
Naam en zetel:-------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. De vereniging draagt de naam ”Dorpsraad Kreileroord”
en is gevestigd te Kreileroord (gemeente Wieringermeer).----------------------------------------
Doel:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel:---------------------------------------------------------
het bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid in de meest algemene
zin in Kreileroord.---------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:------------------------------------------------------
a. het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking van
Kreileroord op het gebied van het welzijn en de leefbaarheid en het
zoveel mogelijk realiseren van deze wensen en behoeften;---------------------------------------
b. Het bevorderen casu quo het organiseren van aktiviteiten welke ten
dienste staan van het welzijn en de leefbaarheid;---------------------------------------------------
c. Het plegen van overleg met en het stimuleren van het gemeentebestuur
van de gemeente Wieringermeer teneinde het welzijn en de leefbaarheid
in Kreileroord te bevorderen.--------------------------------------------------------------------------
Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.---------------
Duur:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.----------------------------------------------
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat
het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar
waarin de vereniging is aangegaan.-------------------------------------------------------------------
tweede blad
Lidmaatschap.--------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en junior leden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder
verstaan zowel de gewone leden, de juniorleden als de ereleden tenzij het
tegendeel blijkt.------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig
het in artikel 5 bepaalde.--------------------------------------------------------------------------------
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de
algemene vergadering zijn benoemd.-----------------------------------------------------------------
4. Begunstigde leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden
tot het storten van een jaarlijkse contributie van een door de vereniging
vast te stellen bedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.----------------------
5. Juniorleden zijn aangeslotenen die de leeftijd van zestien jaar nog
niet hebben bereikt.--------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1a. Als leden kunnen worden toegelaten de inwoners van het dorp Kreileroord
en omstreken, omvattende het gebied van het dorp Kreileroord, alsmede van het
gebied dat begrenst wordt door de Zeugweg, Oosterterpweg en Noorderdijkweg
te Wieringermeer.----------------------------------------------------------------------------------------
Bij verhuizing uit vooromschreven gebieden naar elders in de gemeente
Wieringermeer kan een lid zijn lidmaatschap blijven continueren; bij verhuizing
uit de gemeente Wieringermeer verliest het lid automatisch zijn
lidmaatschap per de eerste januari volgende op de dag waarop het lid de
gemeente Wieringermeer heeft verlaten.-------------------------------------------------------------
1b. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.------------------------------------------------------
Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.-----------------------------------------------------------
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd.--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat
over toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie
worden medegedeeld.-----------------------------------------------------------------------------------
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.--------------------------------------------------------------------
Artikel 6.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen waaronder
het niet of niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie, of door handelingen en of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de
periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
worden uitgevoerd.--------------------------------------------------------------------------------------
derde blad
Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub a:------------------
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar
lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;-------------------------------------------------------
b. door opzegging van het lid;------------------------------------------------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging;----------------------------------------------------------
d. door ontzetting;--------------------------------------------------------------------------------------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de
eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn.------------------------------------------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar;--------------------------------------------------------
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).----------------------------------------
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene
is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen
met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.----------------------
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.------------------------------------------------------
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken
aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden wordt
verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.----------------------------
vierde blad
Geldmiddelen.--------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de
begunstigende leden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen,
legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.---------------------
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.-----------------------------------------
Bestuur.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, doch altijd uit een
oneven aantal. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.-----
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden der
vereniging benoemd. Een bestuurder der vereniging mag niet tevens zijn:
lid van de gemeenteraad van de Wieringermeer, noch deeluitmaken van het College van
Burgemeester en Wethouders van deze gemeente.--------------------------------------------------
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.------
3. De voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere bestuursleden en indien de
functies van secretaris en penningmeester in één persoon zijn verenigd, de voorzitter,
secretaris en drie andere leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur van de
vereniging. Van het dagelijks bestuur kunnen slechts meerderjarige bestuursleden deel
uitmaken.--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht.-----------------------------------------------------------------------------------
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------------------
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.---------------
6. De bestuursleden hebben voor drie jaar zitting in het bestuur.--------------------------------
Jaarlijks treedt zo mogelijk een derde van het aantal bestuursleden af volgens een op te
maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.---------------------------------------------
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van degene in wiens
plaats zij benoemd zijn.---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Het dagelijks bestuur
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten recht.-------------------------------------------------
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende.------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren,
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering.----------------------------------------------------------
vijfde blad
Algemene Vergaderingen.------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.-------------------------------------------------------------
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu
quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van
haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.------------------------------------------------
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage
van de boeken, en bescheiden der vereniging te geven.--------------------------------------------
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.-----------------------------------------------------
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd neemt de
algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging
nodig geacht worden.------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle
leden te zenden schriftelijke mededeling.-------------------------------------------------------
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door tenminste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.----------------------------------------------------------------------------------
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het
bestuur wordt ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept.-----------------------------------------------------------------------------------------------
zesde blad
Artikel 13.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alle leden – zie artikel 4 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering en
hebben daar ieder één stem, met dien verstande:----------------------------------------------------
a. dat per gezin niet meer dan twee stemmen geldig kunnen worden uitgebracht;------------
b. dat juniorleden geen stemrecht hebben.----------------------------------------------------------
Begunstigende leden hebben wel toegang tot de algemene vergadering doch hebben geen
stemrecht.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
lid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn
bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen.-----------------------------------------------------
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering.----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij ten minste
tien leden anders beslissen..----------------------------------------------------------------------------
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter.----------------------------------------------------------------------------------------
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen,
die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien die
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee
personen, die de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.------------------
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden
in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco
en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.-----------------------------------
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen,
is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der
vergadering dit verlangt.--------------------------------------------------------------------------------
Artikel 14.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.------------
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid der vereniging de notulen gehouden.------------------------
Artikel 15.------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bepaalde in artikel 13 en artikel 14 is voorzoveel mogelijk ook van toepassing bij
vergaderingen van het bestuur.------------------------------------------------------------------------
Artikel 16.------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, werkgroepen instellen die zich meer in
het bijzonder bezighouden met een activiteit welke niet in strijd mag zijn met het doel der
vereniging. In elke werkgroep is tenminste een bestuurslid werkzaam.-------------------------
zevende blad
Statutenwijziging.----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering
moet ten minste veertien dagen bedragen.-----------------------------------------------------------
2. In deze oproeping moet de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk
worden opgenomen.-------------------------------------------------------------------------------------
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
vergadering waar ten minste twee derde van het totaal aantal leden der vereniging
aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------------------
4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.------------------------------------------------------------------------------
Artikel 18.------------------------------------------------------------------------------------------------
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met
ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.------------------------------------------------------------------------------------
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid
van twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.-----------------------------------
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien
dagen bedragen.------------------------------------------------------------------------------------------
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.-----------------------------------------------------------
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel de vereniging overeenstemmen.---
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de worden ”in liquidatie”.--
achtste blad
Huishoudelijk reglement.-------------------------------------------------------------------------------
Artikel 20.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.--------------------------------------
2. Wijziging of instelling van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van
de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde
gedeelte van de leden der vereniging of op voorstel van het bestuur.----------------------------
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of
die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten wordt toegestaan.---------------
Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld verklaarden de comparanten dat
als leden voor het bestuur zullen optreden:----------------------------------------------------------
de comparant sub 1 als voorzitter en de comparant sub 2 als penningmeester;-----------------
de heer Bert de Lange, rijksambtenaar, wonende Korenstraat 85 te Kreileroord, als
secretaris en als leden van het bestuur:---------------------------------------------------------------
de heer Norbertus Heronimus Muller, ondernemer, geboren zesentwintig mei
negentienhonderdzevenentwintig wonende Korenstraat 97 te Kreileroord, de heer Jacob
Bodegom, ondernemer, geboren vijfentwintig maart negentienhonderdvijfentwintig,
wonende Korenstraat 77 te Kreileroord en mevrouw Wilhelmina Theodora Elisabeth Maria
Beek, zonder beroep, geboren veertien mei negentienhonderdzevenenveertig, wonende
Bollenstraat 21 te Kreileroord,gehuwd met de heer Vreman.-------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Wieringerwaard,-------------------------------------------
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.--------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.----------------------------------------------------------------------------------------------
G. Douma, J.J. Sanders, O.J. Reijntjes.
Uitgegeven voor afschrift.
Terug naar de inhoud